menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

Nebytový prostor č. 103

  • Komenského 61/4, Prostějov -
  • s upřednostněním zřízení školského zařízení nebo jiných vzdělávacích aktivit

celková výměra: 679,07 m2

Schválením usnesení č. RM/2022/107/44 Rada města Prostějova v y h l a š u j e  záměr pronájmu nebytových prostor č. 103 ve 3. nadzemním podlaží stavby občanského vybavení č.p. 61, která je součástí pozemku p.č. 92/1 v k.ú., na ul. Komenského 61/4 v Prostějově o celkové výměře 679,07 m2 s upřednostněním zřízením školského zařízení nebo jiných vzdělávacích aktivit, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou
- nájemné bude pronajímatel používat na opravy a údržbu stavby občanského  vybavení č.p. 61, která je součástí pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Prostějov, na ul. Komenského 61/4 v Prostějově
- výše nájemného nebude každoročně upravena inflačním koeficientem,
- s pronájmem nebytových prostor bude spojeno právo užívat společné prostory ve stavbě občanského vybavení č.p. 61, která je součástí pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Prostějov, na ul. Komenského 61/4 v Prostějově včetně dvora
- nájemce se zavazuje uzavřít s ostatními uživateli stavby občanského vybavení č.p. 61 (Komenského 61/4 v Prostějově) písemnou dohodu týkající se rozpočtování služeb k tomuto pronájmu
- nájemce nesmí přenechat pronajaté nebytové prostory nebo jejich část do podnájmu třetí osobě
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,- Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějov.